Informator

Szczegóły dotyczące roku akademickiego na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa

Informacja dot. roku akademickiego 2019/20 w Instytucie Kulturoznawstwa

Podstawowym dokumentem potwierdzającym przebieg toku studiów na UAM jest indeks elektroniczny, dlatego do podstawowych obowiązków każdego studenta UAM należy:

1. Sprawdzanie poczty przydzielonej na serwerze UAM, tylko z tego adresu student komunikuje się z Uczelnią i jej pracownikami i tylko na ten adres jest wysyłana oficjalna korespondencja Uczelni ze studentem. http://studenci.amu.edu.pl/szybkie-linki/poczta-studencka.

2. Samodzielne zarejestrowanie się w systemie USOS na wszystkie zajęcia (także fakultatywne) objęte programem studiów dla danego semestru – student powinien dokonać rejestracji do systemu USOS w ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia danego semestru (sem. zimowy: 16.10.2019, semestr letni: 09.03.2020. W sytuacjach gdy rejestracja nie jest możliwa prosimy o kontakt z prodziekanem ds. studenckich lub wydziałowym koordynatorem programu USOS

3. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w danych semestrzestudent powinien zostać poinformowany przez prowadzącego zajęcia o warunkach zaliczenia przedmiotu, oraz o terminach zaliczeń i egzaminów.

4. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w danych semestrze student zgłasza prowadzącym zajęcia informacje o indywidualnym toku studiów i indywidualnej organizacji studiów w celu otrzymania informacji o warunkach zaliczenia.

5. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, złożony w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru (do 23.10. 2019 (semestr zimowy) i do 16.03.2020 (semestr letni)) student zgłasza do Dziekana wniosek z prośbą o przesunięcie realizacji przedmiotu na inny semestr.

6. Zapisanie się na terminy egzaminów w systemie USOS: do 02.02.2020 (semestr zimowy), do 16.06.2020 (semestr letni).

7. Na egzamin i zaliczenie student zgłasza się z legitymacją studencką.

8. Do egzaminu i zaliczenia można przystąpić jedynie po wypełnieniu warunków podanych w punktach 2, 3, (jeżeli dotyczy 4), 6, 7. Niewypełnienie chociażby jednego z tych punktów skutkuje wystawieniem oceny ndst. Jeżeli student jest zapisany na zajęcia w systemie USOS to zajęcia te traktowane są jako obowiązkowe (w terminach ujętych w kalendarium student musi otrzymać ocenę z danych zajęć).

9. Ostateczny termin pojawienia się oceny w systemie USOS - 7 dni od daty zaliczenia bądź egzaminu. Po tym okresie student zgłasza brak oceny Dyrektorowi Instytutu ds. dydaktycznych oraz w dziekanacie.

10. Student, który nie zgłosił się na zaliczenie/egzamin i nie poinformował o powodach swojej nieobecności wykładowcy, otrzymuje ocenę ndst, którą do systemu USOS wprowadza prowadzący zajęcia.

11. Zaliczenia w terminach sesyjnych (nie poprawkowe) powinny się zakończyć do: 02.02.2020 (sesja zimowa) oraz 16.06.2020 (sesja letnia).

12. Terminy sesji egzaminacyjnych: sesja zimowa 03 - 16.02.2020. Ostateczny termin wpisania ocen z sesji poprawkowej do: 16.03.2020. Sesja letnia - 17.06.2020 -30.06.2020. Termin sesji poprawkowej: 01.09.2020 - 27.09.2020.

13. Wszystkie oceny z egzaminów lub zaliczeń są wprowadzane do systemu USOS nie później niż do dnia: 31 marca (w semestrze zimowym),   30   września (w   semestrze   letnim) danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 1.i.2.

14. O ocenie z zaliczenia i egzaminu ustnego prowadzący zajęcia powiadamia studenta natychmiast po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia. Ocena ta jest wprowadzana do systemu USOS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu lub zaliczenia.

15. Oceny z egzaminu lub zaliczenia pisemnego są wprowadzane do systemu USOS niezwłocznie po ocenieniu prac pisemnych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia.

16 Jeżeli warunkiem przystąpienia do egzaminu z zajęć jest zaliczenie innych obowiązkowych zajęć, to oceny z zaliczenia tych zajęć wprowadzane są do systemu USOS nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

O ewentualnym braku wpisów w systemie USOS należy poinformować prodziekana ds. studenckich lub koordynatora programu USOS.

17. Na Wydziale rezygnuje się z wydawania kart egzaminacyjnych wszystkim studentom studiów stacjonarnych.

18. Obowiązkowe szkolenia: BHP i biblioteczne oraz rozliczenie praktyk studenckich następuje według harmonogramu wydziałowego.

19. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie ulega przedłużeniu. W przypadku, gdy termin złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypada na dzień wolny od pracy, ulega on przesunięciu na następny dzień roboczy.

20. Terminy ankietyzacji zajęć oraz ich formę określa prodziekan ds. studenckich (prodziekan odpowiada za jej przeprowadzenie).

Za sprawy studencie i kwestie związane z kształcenia odpowiedzialni są:

Prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz – Prodziekan do spraw studenckich WAiK jazy@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek – zastępca dyrektora do spraw studenckich w Instytucie Kulturoznawstwa  (sprawy studenckie, sytuacje kryzysowe, problemy studentów z niepełnosprawnościami) ag.kaczm@amu.edu.pl

Kontakt: http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/

Opracowano na podstawie:

- Regulaminu Studiów UAM: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/74531/Regulamin-studiow-2019.pdf

- Organizacja roku akademickiego 2019/2020: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow

Informacja dot. roku akademickiego 2019/20 w Instytucie

Informacja dot. roku akademickiego 2019/20 w Instytucie