Dokumenty do pobrania

Studium Doktoranckie Archeologii, Historii, Nauk o kulturze i religii oraz Nauk o sztuce dyscypliny naukowe: archeologia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce (dawniej Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UAM)

Termin złożenia czerwiec 2020
Do sprawozdania rocznego należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora w zamkniętej kopercie. Nie wymagamy żadnych potwierdzeń i kserokopii dotyczących osiągnięć naukowych.
Dokumenty należy złożyć w pokoju 2.141

Uprzejmie przypominamy, że każdy doktorant zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego wraz z kartą przebiegu studiów z usosweba. Stanowi to podstawę zaliczenia roku i wpisu na następny rok akademicki.
Zajęcia dydaktyczne winny być podpisane przez Promotora i Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu.

Doktoranci IV roku winni uzyskać wszystkie obowiązujące zaliczenia i egzaminy objęte programem studiów doktoranckich

W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie należy złożyć najpóźniej 14 dni przed dniem, w którym upływa termin przedłużenia

Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Historycznego

semestr zimowy 2019/2020

II rok

  1. Praktyki zawodowe (współprowadzenie lub prowadzenie zajęć)
  2. Seminarium doktoranckie

III rok

  1. Wykład ogólnouniwersytecki dla doktorantów
  2. Seminarium doktoranckie
  1. Praktyki zawodowe (współprowadzenie lub prowadzenie zajęć)

IV rok

  1. Wykład ogólnouniwersytecki dla doktorantów
  2. Seminarium doktoranckie
  1. Praktyki zawodowe (współprowadzenie zajęć)\