Deklaracja dostępności

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej waik.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 • niektóre zamieszczone dokumenty są skanami

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

email: waik@amu.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Campus OGRODY

Budynek AB

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 6m i 50m od głównego wejścia.

Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
 • znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na parterze oraz w tzw. „łączniku”,
 • windy posiadają komunikaty głosowe, jednak nie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa budynku: psychologia@amu.edu.plwaik@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

Tel. 61 829 22 45

Budynek C

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 618292230, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50m od głównego wejścia.

Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W okresie wakacyjnym 2019/2020 przewidziany jest ich remont.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się windy obsługujące części budynku do 2. poziomu,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
 • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób zniepełno sprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa budynku: filozofia@amu.edu.plsocjologia@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

Tel. 61 829 22 40

Budynek D

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Kierowniczka budynku:  mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 5m, 10m i 15m od głównego wejścia.

Wejście do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze, za którymi znajduje się winda,
 • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane, wejście od ul. Szamotulskiej.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
 • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodzie QR,
 • znajdującą się na Auli pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach obiektu.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: tel. 61 829 22 00

Budynek E

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 5m od głównego wejścia.

Wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w poręcze po  obu stronach,
 • Znajduje się winda obsługująca wszystkie części budynku, wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami znajdująca się na parterze,

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz kodami QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Brak strony internetowej budynku.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: Tel. 61 829 22 36