Studia II stopnia (magisterskie)

Etnologia

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii oraz antropologii kulturowej i społecznej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka. Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z zaawansowaną wiedzą przekazać podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę otwartości i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program obejmuje także praktyczną naukę szeregu umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia badań jakościowych, jak i innowacyjne metody z zakresu fieldrecordingu oraz technik pisarskich i filmowych. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations). Absolwenci przygotowani są do pracy w tych instytucjach i urzędach,  gdzie niezbędne jest łączenie umiejętności kontaktu z ludźmi z kompetencjami specjalisty do spraw społecznych i kulturowych (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.) oraz tam, gdzie wykorzystana może być analityczna umiejętność interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.

Etnologia, specjalność Cultural Differences and Transnational Processes - studia w języku angielskim

Studia prowadzone są w języku angielskim i jest to jedyny w Polsce kierunek, w którym antropologię i etnologię można studiować  w tym języku. Skierowane są do absolwentów antropologii i etnologii oraz pokrewnych humanistycznych i społecznych studiów licencjackich, którzy zainteresowani są teorią i metodami stosowanymi w antropologii. Są częścią międzynarodowego programu CREOLE, który skupia siedem uniwersytetów europejskich współpracujących w zakresie jak najbardziej umiędzynarodowionego wykształcenia absolwentów specjalności.

Nasi studenci dowiadują się, jak niezależnie i samodzielnie prowadzić badania etnograficzne, jak rozwijać krytyczną refleksję nad aktualnymi problemami społecznymi i jak wpływać na zmianę poprzez akademickie badania i publiczne zaangażowanie. Stwarzamy możliwość poznania technik i rozwinięcia różnych umiejętności badawczych, także dzięki treningowi z zakresu mediów wizualnych. Uczestnictwo w sieci CREOLE stwarza możliwość studiowania i prowadzenia badań nawet przez dwa semestry w instytutach antropologicznych w irlandzkim Maynooth, w Wiedniu, w Lyonie, w szwajcarskim Bernie, w Lublanie lub w Barcelonie.

Kulturoznawstwo

Kształcimy kompetencje twórcze, krytyczne i badawcze:

  • prezentujemy najnowsze osiągnięcia w teorii i badaniach kulturowych,
  • analizujemy media, sferę publiczną, miasto, sztukę, gospodarkę, życie codzienne w perspektywie kulturowej,
  • proponujemy zaawansowaną wiedzę o kulturach historycznych i współczesnych,
  • uczymy pracy twórczej i współpracy w zespołach profesjonalnych,
  • przygotowujemy praktyków działających w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym,
  • przygotowujemy przyszłych badaczy kultury.
Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa [Intercultural Communication – studia w języku angielskim]

Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program stanowi wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom:

  • odkrywać, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji,
  • rozumieć, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie,
  • rozwijać kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym.
Media Interaktywne i Widowiska

Media Interaktywne i Widowiska to kierunek wyróżniający się na tle oferty dydaktycznej polskich ośrodków akademickich. Studia na MIiW proponują interdyscyplinarne podejście w ramach badań nad współczesną kulturą, sztuką i technologią, które realizowane jest głównie w zespołowych działaniach projektowych, opartych na wymianie kompetencji pomiędzy indywidualnymi studentami. Studiowaniu na MIiW-ie ─ poza zdobywaniem wiedzy w obrębie najnowszej humanistyki, teorii mediów, nauk o sztuce i technologii ─ towarzyszy praktyka z zakresu projektowania i działań artystycznych. Kierunek studiów MIiW zakłada taki proces kształcenia, który pozwoli absolwentom w sposób świadomy, odpowiedzialny i twórczy zaplanować ścieżkę̨ swojego rozwoju zawodowego.