Publiczne obrony doktoratów

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pałki

Przewodnicząca komisji doktorskiej powołana Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że 20 października 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Pałki.

Obrona odbędzie się w trybie online. Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRlOWZhNzUtNzcwOS00MWQwLWJiYjEtNzU0NDE4OWNlYTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%222f694300-629a-4baf-a46e-3dacef156906%22%7d

Tytuł rozprawy doktorskiej: Teatr i krytyka instytucjonalna w Polsce. Od krytyki instytucjonalnej do praktyki instytuującej

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Wachowski

Promotorka pomocnicza: dr Agata Siwiak

Recenzentki rozprawy doktorskiej:

Prof. UŚ dr hab. Dorota Fox, Uniwersytet Śląski

Prof. IS PAN dr hab. Joanna Krakowska, Instytut Sztuki Polskiej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki

Przewodnicząca komisji doktorskiej: prof. UAM dr hab. Alina Mądry

Rozprawa doktorska dostępna jest w Repozytorium AMUR w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM.

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Streszczenie

Summary