Wyjazdy pracowników

erasmus WAiK

Mobilność pracowników w ramach programu Erasmus+

Mobilność pracowników uczelni obejmuje dwa typy wyjazdów:

  • wyjazdy pracowników akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych
  • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach typu „work shadowing”, kursach językowych i innych.

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, z którymi Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM ma podpisaną umowę na wymianę pracowników akademickich. Lista uczelni partnerskich dostępna jest stronie internetowej WAiK UAM oraz w załączniku.

2. Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej WAiK UAM oraz przekazana wszystkim pracownikom dydaktycznym pocztą elektroniczną.

3. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej.

4. Pracownicy dydaktyczni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.

5. Kryteria przyznawania grantów na wyjazd zagraniczny:

a) osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w czasopismach i znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych w ostatnich 5 latach - zgodnie z danymi w bazie wiedzy researchportal.amu.edu.pl

b) prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w ramach oferty AMU-PIE lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć)

c)   zaangażowanie w działalność na rzecz programu Erasmus i innych programów międzynarodowych

6. Kwalifikacji dokona komisja w składzie kolegium dziekańskiego oraz koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ WAiK UAM.

7. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na stronie WAiK UAM.

8. Termin i forma składania wniosków: złożenie podpisanego formularza (załącznik) do 25.10.2022 mailem na adres administratora programu Erasmus+ na WAiK, mgr Joanny Nowaczyńskiej: joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

Załaczniki:

Formularz zgłoszeniowy

Uczelnie partnerskie

Zasady finansowe

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne pracowników administracyjnych Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

1. Wymiana pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, z którymi Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM ma podpisaną umowę na wymianę pracowników akademickich. Lista uczelni partnerskich dostępna jest stronie internetowej WAiK UAM oraz w załączniku.

2. Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej WAiK UAM oraz przekazana wszystkim pracownikom administracyjnym pocztą elektroniczną.

3. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka, w którym będzie odbywać się staż w uczelni partnerskiej.

4. W pierwszej kolejności wyjazdy przyznawane są pracownikom, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wyjazdu.

5. Kryteria przyznawania grantów na wyjazd zagraniczny:

  • Zaangażowanie kandydata w działalność programu Erasmus+
  • Zaangażowanie kandydata w działalność programów międzynarodowych
  • Znajomość języka niezbędna do aktywnego uczestnictwa w stażu

6. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja w składzie kolegium dziekańskiego oraz koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ na WAiK UAM.

7. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na stronie WAiK UAM.

8. Termin i forma składania wniosków: złożenie podpisanego formularza (załącznik) do 30.10.2023 mailem na adres administratora programu Erasmus+ na WAiK, mgr Joanna Nowaczyńska, joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy