Wyjazdy na studia

erasmus WAiK

II rekrutacja na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025

1. Zasady uczestnictwa w programie Erasmus

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, studiujący w trybie dziennym lub zaocznym.

W przypadku studentów, którzy uczestniczyli w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd na studia. Pierwszeństwo przysługuje studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.

Obecnie obowiązujące miesięczne stawki stypendialne do poszczególnych krajów w roku 2024/2025:

·  GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;

·  GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 600 Euro; praktyki: 820 Euro.

2. Kryteria kwalifikacji:

  • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen;
  • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;
  • dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;
  • dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych;

UWAGA:

Pełna lista wszystkich dostępnych miejsc stypendialnych dostępna jest w systemie USOS.

Studenci zainteresowani wyjazdem mogą ubiegać się o miejsca stypendialne przypisane do wydziału WAiK – Instytut Kulturoznawstwa, w ramach których odbywają studia.

Nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów; Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok; warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na danym Wydziale UAM w Instytucie Kulturoznawstwa w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

3. Harmonogram kwalifikacji – jak złożyć wniosek

termin rekrutacji na stypendia 10 kwietnia – 25 kwietnia 2024.

Student starający się o stypendium zobowiązany jest w tym czasie:

- złożyć aplikację na wybrane miejsce stypendialne w systemie USOSInstrukcja

Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone przez system USOS w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowych informacji związanych z ofertą stypendialną oraz zasadami rekrutacji udzielają:

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus – prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer

sztajers@amu.edu.pl

Administrator Wydziałowy Programu Erasmus – mgr Joanna Nowaczyńska,

joanna.nowaczynska@amu.edu.pl