Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Dziubatej

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że dnia 14 stycznia 2022, godz. 10.00, sala im. Józefa Burszty, Col. Historicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Chułek.

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1Y2E5NTAtNjNiNC00MDZjLTk4NGYtN2U4MjhlNjUwYjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22480e711c-aeb9-41d9-95c7-ff45ec5054ac%22%7d

Tytuł rozprawy doktorskiej: Folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Studium przypadku wybranych weselnych widowisk obrzędowych z Wielkopolski z perspektywy antropologii folkloru.

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Dorota Trybek (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Piotr Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym i odbędzie się w języku polskim.

Przewodniczący komisji doktorskiej: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal

Rozprawa doktorska dostępna jest w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM (ul. Ratajczaka 38/4040; www.repozytorium.amu.edu.pl)

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Streszczenie